Zápočtový list

Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti.

Musí obsahovat:

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání
  • druh konaných prací
  • dosaženou kvalifikaci
  •  odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky

Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání, může se domáhat ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

Další účetní pojmy

X