Právnická osoba

Uměle vytvořený pojem. Slouží k označení jednoho ze dvou základních právních subjektů. Právnická osoba je definována jako: "organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná".

Právnickými osobami pak konkrétně jsou:

  • sdružení fyzických nebo právnických osob (korporace),
  • účelová sdružení majetku (fundace, nadace, nebo nadační fondy),
  • společnosti bez členů (pouze se zaměstnanci), majetek není chráněn jako u fundací (ústavy, obecně prospěšné společnosti)
  • jednotky územní samosprávy, tedy obce a kraje (veřejnoprávní korporace)
  • jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

Další účetní pojmy

X