Rozvaha

Podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni). Umožňuje posoudit finanční postavení podniku, nazývá se také výkazem o finančních pozicích. Musí být vždy a za všech okolností splněna tzv. základní bilanční rovnice, která říká, že AKTIVA = PASIVA. Je jedním ze základních účetních výkazů a povinnou součástí účetní závěrky.

Další účetní pojmy

X