Účetní uzávěrka

Proces na sebe navazujících prací - přípravné práce (např. inventarizace), doúčtování účetních operací k poslednímu dni účetního období (běžně rozumíme dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců), uzavření účetních knih, zjištění hospodářského výsledku, výpočet a doúčtování daně z příjmu, zjištění čistého zisku. Při účetní uzávěrce je nutné provést kontrolu správnosti účetních zápisů a zakončí se převodem zůstatků na závěrkové účty.

Další účetní pojmy

X