NETTO

Hodnota aktiv po odečtení oprávek. Používá se především ve výkazu Rozvaha, který tvoří součást roční účetní závěrky. Opakem netto je brutto. Protože stav brutto je stav ocenění dle Zákona o účetnictví a stav korekce jsou především opravné položky či oprávky, lze říci, že netto stav je například zůstatková cena hmotného majetku.

Další účetní pojmy

X