Peněžní deník

Slouží k evidenci příjmů a výdajů podnikatele, který nevede účetnictví. Může být využit jako hlavní kniha daňové evidence. Umožňuje zápis dokladů z účetního nebo následujícího roku.  Do daňového základu daně z příjmů se zahrnují pouze doklady z účetního roku. Účetní doklady rozdělujeme v peněžním deníku na příjem, výdej a převod.

Další účetní pojmy

X