Cash flow

Česky "peněžní tok" - představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Výkaz cash flow je také používán jako zkrácený název pro účetní výkaz přehled o peněžních tocích, který je součástí účetní závěrky.

Obvykle se dělí na

  • provozní -  finanční toky spojené s provozem podniku 
  • investiční - jedná se o výdaje i příjmy způsobené nákupem a prodejem dlouhodobých aktiv
  • finanční - příjmy/výdaje spojené se získáváním nebo vracením zdrojů pro podnikání

Další účetní pojmy

X