Pasiva

Obecně jsou to zdroje, kterými jsou kryta aktiva podniku (majetek nebo kapitál). Informuje o tom, odkud, z jakých zdrojů, byl majetek podniku pořízen. Aktiva a pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, který se nazývá rozvaha. Pasivy mohou být cizí zdroje nebo vlastní kapitál. Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořeno složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Cizí kapitál jsou zjednodušeně řečeno závazky podniku.

Další účetní pojmy

X