Brutto

Hodnota aktiv před odečtením oprávek (souhrnu všech odpisů za celou dobu).

Používá se především ve výkazu "rozvaha", který tvoří součást roční účetní závěrky. Opakem brutto je netto (což znamená současná hodnota dlouhodobého majetku po odečtení jeho opotřebení). Brutto je původní hodnota, kterou měl dlouhodobý majetek v době svého pořízení. Zjednodušeně také pořizovací cena.

Další účetní pojmy

X