Aktiva

Označení pro majetek podniku nebo hospodářské prostředky. Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch. Opakem aktiv jsou pasiva. Aktiva i pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, který se nazývá rozvaha.

Aktiva dělíme na:

  • reálná - nemovitosti, pozemky, stroje, ale také patenty nebo obchodní značky
  • finanční - zahrnují peněžní prostředky, dluhopisy nebo akci

Aktiva můžeme také dělit na krátkodobá, dlouhodobá a ostatní.

Další účetní pojmy

X