daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění přiznat a následně také zaplatit. Na druhé straně si může nárokovat odpočet této daně na vstupu. "> Režim reverse charge (přenesení daňové povinnosti) | Oborové novinky | Účetní software DUNA
MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Pojem reverse charge znamená režim přenesení daňové povinnosti (RPDP) z dodavatele na odběratele. Tento režim se vztahuje k přesně vymezeným tuzemským plněním mezi plátci DPH. V praxi to vypadá tak, že dodavatel vystaví daňový doklad bez DPH, ve kterém uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno a odběratel musí daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění přiznat a následně také zaplatit. Na druhé straně si může nárokovat odpočet této daně na vstupu.

Od 1. července 2015 dochází v režimu reverse charge k určitým změnám, neboť se rozšíří o nové položky. Další budou následovat od září a od ledna 2016. Je tedy důležité se na tyto změny náležitě připravit.

Přenesení daňové povinnosti se stále rozšiřuje

Vláda se v poslední době zabývala rozšířením RPDP z důvodu boje proti daňovým podvodům a schválila nové nařízení, které tyto povinnosti doplňuje a rozšiřuje. O co se konkrétně jedná?

Reverse charge bude nyní aplikován i na komodity, které jsou uvedeny v celním sazebníku pod kódy nomenklatury v kapitole 10 a 12, a kdy celková částka základu daně překročí 100 000,- Kč. Jedná se o obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen. Výjimkou je cukrová řepa, u které začne RPDP platit až od 1. 9. 2015.

S účinností od ledna 2016 se reverse charge použije i při dodání nemovité věci plátci DPH, jestliže plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle paragrafu 56 odstavce 5 zákona o DPH.

K rozšíření reverse charge došlo už v letošním dubnu. Od té doby platí RPDP například na dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů či laptopů. Opět tedy pouze pod podmínkou, že celková částka základu daně veškerého dodaného zboží je vyšší než 100 tisíc Kč.

Prakticky nejde o velkou novinku. Obecně se budou praktikovat obdobná pravidla jako pro plnění, pro která byl RPDP v minulosti zaveden, tj. dodání zlata, dodání šrotu a odpadu nebo poskytnutí stavebních a montážních prací

Pokud tedy dojde k dodání vybraného zboží a toto plnění bude v tomto režimu, vzniká povinnost dodavatele i odběratele vykázat plnění ve výpisu z evidence podle paragrafu 92a zákona o DPH. Je však všeobecně známo, že výpis můžete podat jen elektronicky. Každé plnění má také svůj přidělený kód, který konkrétní plnění v rámci výpisu identifikuje.

Co dělat v případě, když si plátce není jistý, zda jeho tuzemské plnění podléhá RPDP?

Ve své podstatě existují podle zákona o DPH dvě možnosti řešení:

Zálohové platby v režimu přenesení daňové povinnosti

A jak to je u zálohových plateb? Zde je nezbytné znát předem celkovou hodnotu plnění. Pokud přesáhne určený limit, tak se bude aplikovat RPDP (zálohová platba se nebude zdaňovat a rozhodující pro zdanění bude až datum uskutečnění zdanitelného plnění). V opačném případě se postupuje podle běžného režimu.

« zpět na přehled novinek