MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Na řadu podnikatelů dopadají důsledky aktuální hospodářské krize. Právě jim se může hodit instrument, který umožňuje požádat finanční úřad o posečkání s úhradou daně, případně její rozložení na splátky. Týká se to všech daňových oblastí, včetně daně z přidané hodnoty.

O posečkání úhrady může zažádat každý plátce, který se dostal do složité ekonomické nebo sociální situace. Pokud navíc takovou žádost podá do 31. července 2020, bude mu na základě rozhodnutí ministryně financí správní poplatek za podání žádosti prominut. Běžně se přitom za žádost platí 400 Kč.

V samotné žádosti pak musí plátce prokázat některý ze zákonných důvodů, kvůli kterým může správce daně povolit posečkání nebo rozložení na splátky. Důvody to mohou být následující:

Tyto skutečnosti mohou podnikatelé dokázat předložením výpisů z bankovních účtů, stavu pokladny, peněžního deníku, smluv s obchodními partnery, aktuální rozvahou, výkazem zisků a ztrát a dalšími.

Pokud byla tíživá situace způsobena mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, je potřeba to finančnímu úřadu doložit všemi relevantními doklady, kterými se dá prokázat vliv karanténního opatření, nemoci, případně nutné péče o člena domácnosti.

V praxi se tak může jednat třeba o seznam stornovaných zájezdů, letenek, vstupenek či akcí a související korespondence, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby kvůli překážkám související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

Na žádost o posečkání daně podle § 156 daňového řádu neexistuje speciální tiskopis. Avšak jako podobná podání vůči správci daně musí splňovat některé požadavky. Nejdůležitější přitom je, aby z podání bylo zřejmé, kdo ho činí, čeho se týká a co žadatel navrhuje. Žádost pak lze podat elektronicky přes aplikaci Elektronické podání pro Finanční správu, datovou zprávou nebo osobně na finančním úřadě.

Pro snadnější komunikaci připravila Finanční správa i vzor takové žádosti:

 

Vzor žádosti o posečkání

Finanční úřad pro …

Žádost o povolení posečkání

Na úvod uveďte, o jakou daňovou povinnost se jedná (daň, o jejíž posečkání úhrady je žádáno).

Např.: Dne … jsem podal daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2020, v němž jsem vyčíslil daň ve výši … Kč. Tuto částku daně jsem z důvodu … neuhradil včas a nyní jsem povinen kromě daně uhradit dále úrok z prodlení (případně se může dále jednat i o pokutu za opožděné tvrzení, bylo-li daňové přiznání učiněno po lhůtě).

Dále uveďte všechny důvody, proč objektivně nemůžete uhradit hned celou částku najednou, a dále z jakých zdrojů bude částka v budoucnu uhrazena. Vše musí být již k žádosti doloženo (k žádosti přiloženými doklady nebo v žádosti navrženými důkazy, které má finanční úřad již k dispozici či je může provést).

Nakonec navrhněte termín úhrady daně / termíny splátek, v nichž můžete částku daně / částky splátek uhradit.

Např.: Z výše uvedených důvodů žádám o povolení posečkání úhrady daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2020 (popř. i o posečkání úhrady úroku z prodlení či o posečkání pokuty za opožděné tvrzení) v částce … do … (termín úhrady, v případě více splátek je vhodné přiložit navrhovaný splátkový kalendář).

V ………… dne ……

Jméno a příjmení

DIČ

Vaše další identifikační údaje

« zpět na přehled novinek