MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh novely zákona o daních z příjmů, který reaguje na nový návrh zákona o účetnictví. Navrhovaná účinnost novely je stanovena na 1. leden 2025, avšak v průběhu legislativního procesu se tato i další ustanovení můžou ještě změnit

Zjednodušení daňového odpisování

Systém daňového odpisování čeká v blízké budoucnosti výrazná změna, která má za cíl jeho zjednodušení. Hlavní navrhované změny jsou především v oblasti zrušení odpisových skupin. Dosavadní systém, kdy se majetek rozděloval do odpisových skupin s různou dobou odpisování, bude zrušen. Namísto toho se pro klasifikaci odpisovaného aktiva a stanovení doby jeho odpisování bude používat výše daňové hodnoty.

 Hranice pro daňové odpisování bude zvýšena na 100 000 Kč a budou zavedeny tři základní doby daňového odpisování s minimální dobou, po kterou lze aktivum odepsat, a to 60 měsíců pro veškerá movitá aktiva a nemovitá aktiva s daňovou hodnotou do 2 000 000 Kč, 360 měsíců pro ostatní nemovitá aktiva a 180 měsíců pro goodwill.

Daňový odpis bude nově možno uplatnit na měsíční bázi. Metody zrychleného a rovnoměrného odpisování budou zrušeny, stejně jako možnost přerušení daňových odpisů. V případě zhodnocení majetku se doba jeho odpisování bude prodlužovat.

Změny v oblasti oceňování majetku a dluhů

Pro daňové účely byla vždy vymezena aktiva, pohledávky a dluhy na základě jejich účetního pojetí. Nově bychom se však měli setkávat s pojmem „daňová hodnota aktiv“. Tento pojem představuje částku, kterou lze maximálně uplatnit ve výdajích pro účely zákona o daních z příjmů, a to jednak v daném zdaňovacím období nebo i v těch dalších, bude záležet na typu aktiva.

Pojem „technické zhodnocení“ by měl být nahrazen pojmem „dodatečné zhodnocení“. O dodatečné zhodnocení by se mělo jednat v případě, kdy vyšší z částek přesáhne 100 000 Kč nebo 10 % z hodnoty aktiv. U částek nad 10 mil. Kč by se vždy mělo jednat o dodatečné zhodnocení aktiva.

Rovněž pro daňové účely se určuje daňová hodnota dluhu a pohledávky. Daňová hodnota pohledávky bude ovlivněna jejím splácením a tvorbou opravných položek, které budou vytvářeny nezávisle na účetnictví.

Nové vymezení zdaňovacího období pro právnické osoby

Zdaňovací období daně z příjmů právnických osob se nově bude plně řídit účetním obdobím. To znamená, že u firem, které vedou účetnictví, se zdaňovací období může shodovat s kalendářním rokem, ale i s libovolným jiným obdobím vymezeným v týdnech. Pokud firma není účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, pak pro ni i nadále platí, že zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Výjimku tvoří někteří zahraniční poplatníci s omezenými příjmy ze zdrojů v České republice. Pokud vedou účetnictví v zahraničí a jejich účetní období se liší od kalendářního roku, můžou si vybrat, zda chtějí pro daňové účely v České republice použít své účetní období, nebo zda se budou řídit kalendářním rokem. Cílem této změny by mělo být zjednodušení administrativy a sladění daňového a účetního období.

Změny v pojetí finančního leasingu

Poplatníci vedoucí účetnictví podle českých či mezinárodních standardů dosud danili finanční leasing v souladu s účetnictvím, s výjimkami ve specifických případech. Nová úprava účetnictví by měla přinést harmonizaci s mezinárodními standardy, když u uživatele vznikne aktivum ve formě práva užívání s následnou koupí a za splnění zákonných podmínek bude toto aktivum daňově odepisovatelné.

Využívání mezinárodních standardů

Podnikatelé, kteří vedou účetnictví podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), budou mít nově možnost využít výsledek hospodaření jako východisko pro stanovení daňového základu. Je však nutné zdůraznit, že hospodářský výsledek podle IFRS bude nutné upravit o tzv. trvalé rozdíly oproti českému účetnictví. Tyto úpravy zahrnují například rozdíly v oceňování majetku, odpisů a opravných položek. Dále je nutné do daňového základu zahrnout i transakce, které byly v IFRS účtovány rozvahově, zatímco v českém účetnictví by se účtovaly výsledkově. To se týká například emisí akcií, restrukturalizací a změn v ocenění majetku.

Přechod z českého účetnictví na IFRS pro daňové účely bude spojen s určením rozdílů v daňové hodnotě aktiv a dluhů podle obou účetních systémů. Tyto rozdíly se pak budou zohledňovat v daňovém základu po dobu 10 let.

Stanovení základu daně u zahraničních poplatníků

Zahraniční poplatníci daně z příjmů právnických osob nově nebudou automaticky považováni za účetní jednotky a nebudou mít povinnost vést účetnictví podle českého zákona o účetnictví.

Toto se týká i zahraničních firem se stálou provozovnou v ČR, s výjimkou těch, které vznikly na základě trvání nebo uzavírání smluv. Tyto firmy si povedou účetnictví pouze v rozsahu nutném pro stanovení daňového základu a daně z příjmů právnických osob. Účetnictví se povede na základě akruálního principu a dle volby buď podle českého účetnictví, mezinárodních účetních standardů (IFRS), nebo dle účetnictví zahraničního poplatníka.

Možnost vést zjednodušené účetnictví se týká i zahraničních firem se stálou provozovnou vzniklou na základě trvání nebo uzavírání smluv a dále firem s příjmy z jiných zdrojů (např. prodej cenných papírů, nemovitostí). Využití tohoto zjednodušení je dobrovolné.

Změny pro poplatníky s účetnictvím v eurech

Poplatníci, kteří vedou své účetnictví v eurech, budou moci uvádět v daňovém přiznání základ daně i samotnou daň z příjmů přímo v eurech. To znamená konec zdlouhavého přepočítávání na koruny a zjednodušení administrativy.

Navíc, daň z příjmů bude možné zaplatit v eurech, čímž se firmy zbaví i poplatků za směnné kurzy. Tato úleva se týká pouze firem s eurem v účetnictví, pro ostatní měny (pokud jsou funkční) platí povinnost přepočtu a platby v korunách.

Ostatní změny

Dosavadní daňový režim, který byl závislý na zaplacení pojistného na sociální zabezpečení a smluvních pokut a sankcí, se ruší. Nově bude pro daňové účely rozhodovat pouze účetní zachycení těchto položek.

Novela zákona o rezervách přináší i změnu, kdy se ruší povinnost účetního zachycení daňové rezervy a opravné položky. To znamená, že se tyto položky budou nově vytvářet a evidovat nezávisle na účetnictví.

Změna reálné hodnoty se nově bude zahrnovat do základu daně, a měla by být rozšířena o tyto případy:

 

« zpět na přehled novinek