MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Zákon o obratu pro účely DPH neznamená jen zvýšení na 2 miliony, existují i jiné hodnoty obratu a jejich počítání ukrývá jistá úskalí. Vše si vysvětlíme.

Obrat pro účely DPH je nutné bedlivě sledovat kvůli vzniku plátcovství DPH, změně zdaňovacího období  nebo z důvodu zrušení registrace k DPH. Jde o souhrn úplat bez daně, které náleží osobě povinné k dani za dodání zboží nebo poskytnutí služby zde v ČR. Přihlásit se k dani je povinná každá osoba se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 2 000 000 Kč, není-li od daně osvobozena. Od daně je osvobozen nepříklad ten, kdo se živí pouze pronájmem bytů. Pokud ale dotyčný navíc poskytne třeba jednorázově poradenskou službu a překročí obrat 2 000 000 Kč, tato výjimka přestává platit a stává se plátcem daně.

Překročíte-li obrat 2 000 000 Kč, musíte se k dani registrovat, a to do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste stanovený obrat překročili. Plátcem se stáváte od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste překročili stanovený obrat. Je důležité zdůraznit, že se nejedná o obrat v rozmezí měsíců leden až prosinec, ale jedná se o 12 po sobě jdoucích měsíců (tj. např. od května do dubna, od února do ledna apod.).

Pokud si všimnete pozdě, že jste obrat překročili a k dani se nepřihlásili, i tak se ze zákona stáváte plátcem DPH od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste obrat překročili a musíte podat přiznání k DPH zpětně za řadu měsíců.

Jako nový plátce DPH se stáváte automaticky plátcem s měsíčním zdaňovacím obdobím. Podáváte tedy přiznání k DPH měsíčně. Rozdílná situace je u kontrolního hlášení. Právnická osoba jej podává každý měsíc, fyzická osoba ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání k DPH. Změnit zdaňovací období pro příslušný kalendářní rok na čtvrtletní můžete, pokud obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, nejste nespolehlivým plátcem, nejste skupinou a změnu zdaňovacího období oznámíte správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Změnu zdaňovacího období však nelze učinit pro kalendářní rok, v němž jste byli registrováni, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok.

Zrušit registraci můžete, pokud uplynul jeden rok ode dne, kdy jste se stali plátcem a nedosáhli jste za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 2 000 000 Kč, nebo uskutečňujete pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na dopočet daně, nebo jste přestali podnikat.

« zpět na přehled novinek