účetnictví. Pojďme si přiblížit to nejdůležitější, co novela přináší."> Co se mění v zákoně o účetnictví od nového roku? | Oborové novinky | Účetní software DUNA
MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od 1. ledna 2016 začne platit novela zákona o účetnictví. Pojďme si přiblížit to nejdůležitější, co novela přináší.

Účetní jednotky

Jak jste již určitě zaregistrovali, novela zákona přichází s úplnou novinkou a to s kategorizací účetních jednotek. Účetní jednotky se nově budou dělit do 4 skupin:

Za velkou účetní jednotku se podle zákona považují i subjekty veřejného zájmu a další vybrané účetní jednotky (např. organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, …).

Subjekt veřejného zájmu je také novým pojmem a je v zákoně o účetnictví přesně definován v §1a. Stručně řečeno se jedná o účetní jednotku se sídlem v České republice, která je bankou, pojišťovnou nebo zajišťovnou, penzijní společností, zdravotní pojišťovnou nebo obchodní společností dle §19a odst. 1.

Proč toto rozdělení účetních jednotek vlastně vzniklo? Hlavním důvodem je přiblížení se evropským směrnicím a také snížení administrativní zátěže pro menší účetní jednotky. Každé kategorii účetních jednotek jsou zákonem vymezeny různé povinnosti týkající se například rozsahu vedení účetnictví, rozsahu účetní závěrky apod. Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem:

Z výše uvedeného vyplývá, že novela zákona zavádí povinnosti pro obchodní společnosti, které jsou střední nebo velkou účetní jednotkou sestavovat přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Doposud bylo (kromě vybraných účetních jednotek) sestavování těchto výkazů dobrovolné.

Skupiny účetních jednotek

Další změnou v novele zákona, která navazuje na kategorizaci účetních jednotek je kategorizace účetních skupin. Ty se nově budou rozdělovat takto:

Hlavním rozdílem mezi těmito skupinami je povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Malá skupina účetních jednotek tuto povinnost nemá.

Jednoduché účetnictví

Novela zákona o účetnictví znovu zavedla pojem jednoduché účetnictví, ve kterém se neúčtuje o výnosech a nákladech, ale o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. Jednoduché účetnictví budou moci vést jen některé účetní jednotky (např. spolky, církve, odborové organizace, honební společenstva), které současně splňují tyto podmínky:

Na fyzické osoby se úprava jednoduchého účetnictví nevztahuje. Ty stále mohou vést daňovou evidenci.

Další změny a novinky

Jak už to v novelách zákonů bývá, dochází ke změnám, úpravám či doplněním různých definic. Jako příklad můžeme uvést:

Dále dochází ke změnám například u účetní metody vykazování a účtování změn stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, u účtování poskytnutých a přijatých darů a u vykazování zřizovacích výdajů u dlouhodobého nehmotného majetku.

« zpět na přehled novinek