MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Povinnost registrovat se jako plátce DPH vychází ze zákona a nastává ze zákonem přesně stanovených podmínek. Podnikatelé se také mohou rozhodnout přihlásit se k plátcovství DPH dobrovolně. V každém případě je však nutná registrace, se kterou si ne každý podnikatel ví rady. Jaké jsou nejčastější nejasnosti?

Kdo má zákonnou povinnost stát se plátcem DPH?

Zákon stanoví, že pokud podnikatelský subjekt překročí stanovenou hranici obratu ve výši jednoho milionu korun za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců (nejde tedy o kalendářní rok), stane se plátcem DPH. V takovém případě je nutné podat přihlášku k registraci do 15 dní po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu.

Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, přičemž může jít o úplatu za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně nebo i plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, pokud není doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se tedy započítává například i plnění z nájmu nemovitosti, finanční činnosti, provozování hazardních her a další. Podnikatel by tedy měl vždy nahlédnout do zákona a započítat všechna plnění, kterých se to týká. Zákon také stanoví plnění, která se do obratu nepočítají.

Kromě výše řečeného existují i další situace, při kterých se osoba povinná k dani stává plátcem DPH ze zákona (například nabytí majetku za účelem uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci).

 

Jakými způsoby se lze registrovat?

Registrace k DPH se provádí vyplněním formuláře, který se jmenuje „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty“. Tento krok musí být proveden elektronicky. Vyplněný formulář můžete tedy poslat buď datovou schránkou, podat prostřednictvím elektronické podatelny nebo portálu Moje daně.

 

Co je to skutečné sídlo?

Skutečným sídlem se nerozumí jen poštovní adresa, která může být pouze formálním sídlem. Skutečným sídlem se rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti osoby povinné k dani a kde může správce daně osobu povinnou k dani kontaktovat. Pokud jde o fyzickou osobu, může se skutečným sídlem stát i místo jejího pobytu. Chyba nebo záměrné klamání může stát podnikatele pokutu až půl milionu korun.

 

Bankovní spojení

Registrující se osoba musí vyplnit čísla všech bankovních účtů, které používá k ekonomické činnosti a potvrdit, zda mají být zveřejněny v registru plátců a identifikovaných osob. Je nutné také uvést, na který z účtů má být vrácen případný přeplatek.

 

Vyplnění přílohy urychlí proces

Dobrovolné vyplnění přílohy přihlášky pomůže rychlejšímu prověření přihlášky, obzvláště pak u těch subjektů jejichž podnikání je v začátku a správce daně nemá o jejich činnosti mnoho informací.

« zpět na přehled novinek