MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

ZAKÁZKY, VÝROBA


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

Sleduje a zobrazuje veškeré náklady a výnosy zakázek či projektů. Začlenění a vazba na celkovou strukturu dokladů přináši přehledy od nabídky přes objednávku, rezervaci materiálu, až po její fakturaci včetně propojení výstupů z účetnictví a finančních analýz.

Automatické naskladnění hotových výrobků na základě zapsaných výrobních příkazů a stejně tak automatické vyskladnění normativního množství materiálu, dílců a výkonů.

ZAKÁZKY, VÝROBA

ZAKÁZKY

Na jednom místě sledují a zobrazují náklady na zakázky pořízené v dokladech skladové evidence, přijatých fakturách, pokladně, interních dokladech i mzdových závěrkách a příjmy z vystavených faktur či pokladny.  Velkou výhodou modulu zakázky je začlenění a vazba na celkovou strukturu dokladů a možnost sledování celé zakázky od nabídky přes objednávku, rezervaci materiálu, až po její fakturaci včetně propojení a výstupů z účetnictví a finančních analýz.

Silné stránky

 • Jednoduchý nástroj pro hlídání nákladů a příjmů jakéhokoliv typu zakázky či projektu
 • Okamžité a přehledné zobrazení všech dokladů vstupujících do zakázky
 • Sledování nákladů po obdobích
 • Rozsáhlé přehledové, vyhodnocovací sestavy a rozbory

Zakázky

Modul zakázky ohlídá náklady a výnosy zakázek či projektů. Rozsah jeho využití je velmi široký, jak z hlediska typu zakázky, kde si můžete představit zakázku typu opravy tiskárny, výstavby počítačové sítě, sledování vnitrofiremních nákladů, ve smyslu poskytnutí služeb, vzdělávací akce, či služby cestovních kanceláří, tak z hlediska účtování a kalkulací jednotlivých činností.

Díky svému širokému spektru nasazení dokáže být velmi individuální a specifický a přitom splňuje podmínku jednoduchosti a funkčnosti pro kalkulaci a sledování celkových i dílčích nákladů, příjmů a stavů zakázek či projektů. 

Výstupy

Velkou výhodou modulu zakázky je začlenění a vazba na celkovou strukturu dokladů a možnost sledování celé zakázky od nabídky přes objednávku, rezervaci materiálu, až po její fakturaci včetně propojení a výstupů z účetnictví a finančních analýz. Jednoduché a přehledné zobrazení všech dokladů vztahujících se k zakázce, jak ze strany nákladů, tak ze strany výnosů, včetně zobrazení detailních informací k jednotlivým položkám.  

Samozřejmostí jsou rekapitulace a rozbory zakázek, jejich nákladů a výnosů z různých hledisek či sledování stavu pohledávek, termínů plnění, porovnání vůči plánu apod.

Nákladovost zakázky

Při vyhodnocování nákladovosti vstupují do zakázek náklady realizované ve skladovém hospodářství a také přímé náklady z externích nákupů realizované například v účetní pokladně nebo evidované v závazcích. V neposlední řadě se do nákladů zařazují i mzdové náklady či jiné náklady z účetních dokladů. 

Realizace a fakturace zakázky

Na druhé straně sledujeme výnosy a vazbu na fakturaci přímo z evidence zakázek nebo z odběratelských faktur ve vztahu k dané zakázce, včetně možností sledování průběžného plnění a fakturace. U malých zakázek vstupují do výnosů samozřejmě i přímé peněžní operace z účetní pokladny.

VÝROBA

Modul výroba přináší především možnost obecného nasazení pro různé jednoduché výrobní činnosti. Stačí popsat výrobek pomocí složené matriční karty s kusovníkem, který představuje komponenty, z nichž se výrobek skládá. Ve výrobním příkazu pak snadno realizujete vlastní výrobu, což znamená, že naskladňujete hotový výrobek a odepisujete materiál, dílce a výkony.

Silné stránky

 • Složená matriční karta s kusovníkem jako jednoduchý a přehledný popis výrobku
 • Kalkulace ceny výrobku jak z přímých tak nepřímých nákladů
 • Automatické naskladňování hotových výrobků a vyskladnění normativního množství materiálů, dílců a výkonů
 • Kontrola spotřeby materiálu pro výrobu za období
 • Připojení souborů s výrobní dokumentací k výrobním příkazům 

Vazby na okolí

Výrobu reprezentuje silná trojice, matriční karta s kusovníkem, jenž představuje základní popis výrobku, výrobní příkaz, kde se celá výroba uskutečňuje a v neposlední řadě skladová evidence, která je nositelem informací jak o pořizovacích cenách jednotlivých materiálových položek, tak cenách výkonů pro kalkulaci celkových nákladů. Pak to jsou pohyby skladových karet, kde se realizuje příjem výrobků a vyskladnění komponentů.

Jednoduchá výroba

O výrobě v obchodním systému mluvíme jako o „jednoduché“. Ovšem v jednoduchosti je naše kouzlo.   

Modul „jednoduchá“ výroba nám dokáže zajistit:

 • na základě zapsaných výrobních příkazů automatické naskladnění hotových výrobků a stejně tak automatické vyskladnění normativního množství materiálů, dílců a výkonů
 • jednoduchou kontrolu spotřeby materiálu pro výrobu za zadané období
 • přehled časové potřeby materiálů, výkonů a dílců potřebných pro plánovanou výrobu
 • stanovení výrobních nákladů na výrobky

Výrobek

Modul výroby je založený na existenci matričních a skladových karet typu Výrobek, které obsahují kusovníkovou strukturu nebo-li rozpad výrobku na materiál, výkony, případně další výrobky a na výrobní sady.

Matriční karta výrobku se svým kusovníkem představuje technickou dokumentaci, přičemž modifikace pro konkrétní výrobek a doplnění údajů, které nemají svou podobu v matriční kartě, se může realizovat přímo ve výrobním příkaze. 

Výrobní příkaz

Jednoduchá výroba umožňuje evidovat průběh výroby vyplněním jediného záznamu formuláře výrobního příkazu, ten může být zadán na několik kusů nebo několikatisícovou sérii stejného výrobku.

Pro vytváření výrobního příkazu máte několik možností:

 • zadat výrobní příkaz ručně, přičemž výchozím prvkem je již zmíněná matriční karta s kusovníkem 
 • využít a zkopírovat již existující výrobní příkaz stejného nebo podobného výrobku
 • načíst výrobní objednávku z vydaných objednávek tzv. požadavek na výrobu

Dokončením výroby je pak vyskladnění komponentů obsažených v kusovníku výrobního příkazu a současně příjem hotového výrobku.

Speciální funkce

Zadání nového výrobního příkazu kopií již existujícího pro stejný nebo podobný výrobek, čímž vytvoříte nejen snadno nový výrobní příkaz, ale hlavně můžete jednoduše modifikovat i kusovník - změnit barvu, velikost nebo typ použitého materiálu či použít povolené náhrady za položky, které například nejsou aktuálně skladem. 

Kalkulace nákladů

Pro kalkulaci výrobních nákladů se využívá opět kusovník skladových karet, ten je nositelem informací jak o pořizovacích cenách jednotlivých materiálových položek, tak o kalkulovaných cenách výkonů. Celkové výrobní náklady jsou pak součtem nákladů na přímý materiál a na přímé výkony, případně i na ostatní přímé náklady a výrobní režie. Poslední dva uvedené údaje lze upravit či stanovit ručně přímo ve výrobním příkazu.


Potřebujete poradit?