MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

ÚČETNICTVÍ


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

V agendě Účetnictví jsou k dispozici přehledy zaúčtovaných dokladů (Účetní deník), souhrnný pohled na online stavy účtů (Soubor účtů), evidence Všeobecných účetních dokladů pro účtování interních dokladů a nezbytné tiskové sestavy (např. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obratová předvaha apod.)

Modul Účetnictví je propojen s ekonomickými popř. skladovými agendami, odkud čerpá veškeré údaje pro zaúčtování dokladů do účetního deníku. Výstupem z Účetnictví jsou účetní výkazy potřebné pro daňová přiznání a další tiskové sestavy a výkazy o hospodaření firmy.

Jsou respektovány právní normy upravující účetnictví, tj. především Zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky a účetní standardy.

Největší přínosy

  • Účetní zápis k dokladu vzniká automaticky na základě nadefinovaných předkontací
  • Informace o finančních stavech na účtech jsou vždy aktuální

Speciální funkce/vlastnosti

  • Možnost vést účetnictví podnikatelských subjektů podle Vyhlášky 500/2002 Sb, účetnictví příspěvkových organizací podle Vyhlášky 410/2009 Sb. a účetnictví nevýdělečných organizací podle Vyhlášky 504/2002 Sb.

Soubor účtů

Obsahuje Soubor účtů - detail účtuaktuální hodnotové údaje na účtech definovaných v číselníku Účtová osnova. Ke každému účtu jsou zobrazeny: počáteční stav, měsíční obraty Má Dáti a Dal, zůstatek a konečný stav v předchozím účetním období. Počáteční stav a konečný stav minulého období se doplní automaticky při zahájení nového účetního období dle období předchozího. Jednotlivé účty je možné členit podle středisek.

 

Účetní deník

Představuje souhrn všech účetních zápisů z jednotlivých agend. Zobrazit lze dvěma způsoby:

  • dokladově – každý řádek představuje jeden doklad s celkovou zaúčtovanou částkou, podrobnosti o zaúčtování se nachází na záložce Doklad
  • řádkově – zaúčtované doklady jsou zobrazeny podrobně, tj, včetně kontací MD/Dal i rozúčtování

Zaúčtování každého dokladu se provádí ve zdrojové evidenci, ve které je prvotní doklad pořízen (např. pokladní deník, bankovní výpisy, přijaté faktury atd.) a zůstává stále jeho součástí - viz. záložka Zaúčtování u dokladu. Tato záložka se naplní údaji v okamžiku prvního uložení dokladu a od tohoto okamžiku je přístupná pro prohlížení a další operace – např. rozúčtování na střediska, zakázky apod. Oprava zaúčtování se provádí také přímo na dokladu. Údaje z této záložky tvoří řádky Účetního deníku!

Účtování dokladů je automatické, předpokladem je pouze správné nadefinování kontací MD/Dal v číselníku Dokladová řada.

Účetní výkazy

Základními účetními výkazy jsou Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát. Poskytují přehled o stavu aktiv a pasiv a nákladů a výnosů účetní jednotky v členění dle vyhlášky. Lze je tvořit za celou firmu i za jednotlivá střediska, od počátku roku do zvoleného data, nebo za libovolně zadané období, zaokrouhlené na tisíce nebo v přesných částkách.

U výkazů zaokrouhlených na tisíce, které slouží jako přílohy k daňovému přiznání daně z příjmu, je k dispozici funkce na úpravu zaokrouhlovacího rozdílu v případě, že výsledek hospodaření se ve výkazech liší právě o tento zaokrouhlovací rozdíl.

Výkazy lze tisknout v různých podobách a také tvořit XML soubor vhodný pro načtení na portál EPO nebo exportovat do XLS.

Všeobecné účetní doklady

Slouží pro účtování operací, které svou povahou nepatří do žádné jiné agendy programu. Lze je využít např. pro účtování časového rozlišení, kurzových rozdílů, odpisů majetku, aktivace, oprav účtování dokladů apod. Pracují s měnou CZK.

Agenda má vazbu na přiznání k DPH a páruje se s pohledávkami nebo závazky.

Kromě ručně zapisovaných Všeobecných účetních dokladů (VUD) se zde evidují i účetní případy vznikající v programu automaticky (např. již zmíněné odpisy majetku, kurzové rozdíly apod.).

Finanční analýzy

Tato volba umožňuje sestavení a vytvoření sestav, které slouží pro operativní rozhodování a plánování. K dispozici je Finanční analýza I. a II., které zobrazují vybrané podílové ukazatele pro hodnocení firmy. Hodnoty vstupních údajů se načítají automaticky z Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Často využívanou sestavou je Přehled hospodaření, která poskytuje souhrnný přehled a porovnání nákladů a výnosů v členění na účty. Je možné jej vytvářet za celou firmu, vybrané středisko, zakázku nebo aktivitu od počátku roku nebo za zvolené období.

 


Časté dotazy

Kam zapisovat přijaté faktury s datem uskutečnění plnění v roce 2020, ale vystavení v lednu 2021. Do starého roku 2020 nebo do nového 2021?

V zásadě jsou dvě možnosti: 1) Zapsat fakturu do závazků roku 2020, tj. zaúčtováno bude v nákladech (popř. v majetku) správně podle uskutečnění plnění, závazek bude na účtu 321. Problémem je v tomto případě DPH, protože odpočet lze udělat až v roce 2021 a zaúčtování DPH v roce 2020 by tedy mělo být na jiném účtu 343 (s analytikou) než běžné DPH roku 2020 kvůli kontrole za tento rok.

2) Fakturu zapsat do závazků 2021. Do roku 2020 do VUD zapsat interní doklad časového rozlišení se zaúčtováním Má Dáti 5xx popř. jiný účet (u plátců DPH v částce bez DPH)/ Dal 383. Zaúčtování faktury v roce 2021 je Má Dáti 383 / Dal 321 a případně DPH Má Dáti 343 / Dal 321. V tomto případě bude pouze rozdíl ve vykázání pasiv v roce 2020 … závazek bude v časovém rozlišení. DPH bude zaúčtováno ve stejném roce, jako jeho odpočet v přiznání DPH.

Podle našeho daňového poradce, který se kloní spíše k variantě č. 2, není ale ani první varianta chybná.

Tisknu si uživatelskou sestavu z úč. deníku a místo částek mám ve sloupečku hvězdičky a písmo je příliš veliké. Čím to je?

Uživatelská sestava se tiskne ze seznamu (v každé agendě), a velikost písma na sestavě také vychází z velikosti písma na seznamu. U vás nastala situace, kdy jste měl zvětšený formulář, tudíž i zvětšené písmo, a to se promítlo na sestavu. Každé políčko v řádku sestavy má ale daný maximální rozměr, a pokud je v něm použito velké písmo, tak se konkrétně u částek projeví hvězdičkami, protože se do daného rozměru nevejde.

Řešení: před tiskem uživatelské sestavy zmenšete formulář na nejmenší rozměr (čili původní rozměr - výchozí velikost), a pak dejte teprve tisk sestavy. Hvězdičky vám zmizí, písmo se zmenší a celkově se vám vejde více údajů na stránku.

V programu a na tiskových sestavách je používán pojem IČO. Je to správně? Nemá být použit spíš pojem IČ?

Pojem IČO je správný. Historicky tento pojem dříve znamenal Identifikační číslo organizace, v roce 2004 byl nahrazen Identifikačním číslem a s účinností od poloviny roku 2010 bylo zákonem o základních registrech IČ nahrazeno Identifikačním číslem osoby, zkráceně IČO.Potřebujete poradit?