Účetní blog

Nejdůležité změny pro mzdové systémy pro rok 2016

Od roku 2016 se mění mnohé věci a to nejen v oblasti daní a účetnictví, ale i ve mzdách. O těch nejdůležitějších si můžete přečíst v tomto článku.

Minimální mzda

Nařízením vlády č.233/2015 Sb. došlo k 1.1.2016 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 9 200,- Kč na 9 900,- Kč za měsíc a z 55,- Kč na 58,70 Kč za hodinu. V návaznosti na to se valorizovaly i nejnižší úrovně zaručené mzdy, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin.

Skupina
prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy rok 2015 v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy rok 2016 v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy rok 2015 v Kč za měsíc Nejnižší úroveň zaručené mzdy rok 2016 v Kč za měsíc
1 55,00 58,70 9 200 9 900
2 60,70 64,80 10 200 10 900
3 67,00 71,60 11 200 12 100
4 74,00 79,00 12 400 13 300
5 81,70 87,20 13 700 14 700
6 90,20 96,30 15 100 16 200
7 99,60 106,30 16 700 17 900
8 110,00 117,40 18 400 19 800

Spolu se změnou výše minimální mzdy je nutné myslet i na další oblasti, které jsou tímto zvýšením ovlivněny.

 • Změna minimální mzdy a průměrný hodinový výdělek
  v souladu s ustanovením § 357 ZP nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda. V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný hodinový výdělek zvýšit na hodinovou minimální mzdu.
 • Změna minimální mzdy a odměna z DPP a DPČ
  podle ustanovení § 111 odst. 3 písm. c) ZP nesmí být odměna nižší než minimální hodinová mzda
 • Minimální mzda a daňový bonus
  je nutné, aby poplatník měl v měsíci zdanitelný příjem alespoň ve výši 4.950,- Kč, měsíční daňový bonus má činit alespoň 50,- Kč, maximálně 5.025,- Kč
 • Minimální mzda a nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání
  příjem nesmí překročit 1/2 MM, to je 4.950,- Kč

Sociální pojištění

Od roku 2016 došlo i v oblasti sociálního pojištění ke změnám a to k nové redukční hranici:

 • Průměrná mzda je 27 006,- Kč
 • Maximální vyměřovací základ je 1 296 288,- Kč
 • Rozhodný příjem je 2 500,- Kč
 • Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek
  • 901,- Kč
  • 1 351,- Kč
  • 2 701,- Kč
 • Redukční hranice při náhradě PN
  • 157,68 Kč
  • 236,43 Kč
  • 472,68 Kč

Zdravotní pojištění

 • Minimální vyměřovací základ u OSVČ
  • Vyměřovacím základem u osob samostatně výdělečně činných je 50 % jejich příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.
  • Minimální vyměřovací základ OSVČ se odvíjí od průměrné mzdy – roční minimální vyměřovací základ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.
  • Pro rok 2016 je průměrná měsíční mzda 27 006 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ je tedy 13 503 Kč. Z toho činí minimální měsíční záloha 1 823 Kč (v roce 2015 to bylo 1 797 Kč).
 • Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců
  • Vyměřovacím základem u zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů.
  • Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnanců je stanovená minimální mzda.
  • Se zvýšením minimální mzdy došlo tedy i ke zvýšení minimálního pojistného na 1 337 Kč (v roce 2015 to bylo 1 242 Kč).
  • Je-li skutečný vyměřovací základ zaměstnance nižší, musí zaměstnanec doplatit (prostřednictvím svého zaměstnavatele) pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, pokud je povinen minimální vyměřovací základ dodržet.

Pojistné platí jak OSVČ, tak zaměstnanci, bez omezení horní hranicí vyměřovacího základu, protože ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu bylo zrušeno.

Zdravotní pojišťovnu lze nově změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního pololetí.

Daň z příjmů fyzických osob

Pro rok 2016 je navrhováno, ale zatím neschváleno, další zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává nezměněno.

Pořadí dítěte Daňové zvýhodnění roční
rok 2015
Daňové zvýhodnění roční
rok 2016
Daňové zvýhodnění měsíční
rok 2015
Daňové zvýhodnění měsíční
rok 2016
1. 13 404 13 404 1 117 1 117
2. 15 804 17 004 1 317 1 417
3. a další 17 004 20 604 1 417 1 717

Výše maximálního daňového bonusu se nemění a činí ročně 60 300,- Kč, tj. měsíčně 5 025,- Kč.

Dalšími změnami v dani z příjmů FO, na které je nutno upozornit, jsou tyto:

 • Prohlášení poplatníka daně z příjmu - tiskopis č. 24, 23, 22 zůstává
 • V případě, že bude poplatník provozovat fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem do 10kW bez příslušné licence, nebude se již jednat o příjem ze samostatné činnosti a bude se jednat o ostatní příjem (§ 10 odst. 1 ZDP)
 • Výpočet RZD - archivace 30 let, musí být součástí ML
 • Výměna průkazů ZTP/P, zrušení sKaret - všechny karty jsou platné jen do 31.12.2015

Důchodové spoření

V roce 2016 proběhne proces ukončení důchodového spoření, tj. likvidace důchodových fondů. Prostředky naspořené v tzv. II. pilíři budou jeho účastníkům ke konci roku postupně vyplaceny podle jejich volby. Výplata prostředků bude osvobozena od daně z příjmů.

 • Nároky účastníků
  • Převedení na účet, poštovní poukázka
  • Převedení na penzijní spoření
 • Do 31. 3. 2016 oznámit účastníkovi:
  • způsob a lhůty pro vyplacení prostředků
  • způsob vyplacení prostředků
  • lhůtu pro zaslání sdělení, jak se rozhodl
  • informace o právu PS na úhradu nákladů
  • informace o možnosti doplatit pojistné na I. pilíř
 • Do 30. 9. 2016 oznámit penzijní společnosti písemně:
  • své iniciály
  • č. účtu nebo adresu na převod
  • č. účtu na penzijní připojištění

Výplata prostředků

Penzijní společnost vyplatí účastníkovi jeho prostředky způsobem, který si zvolil, v době od 15. 10. 2016 do 31. 12. 2016.

Účastník, který chce zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění, je povinen ve lhůtě do 30. 6. 2017 na tiskopisu ČSSZ požádat o sdělení výše doplatku. OSSZ do 90 dnů sdělí výši doplatku, lhůtu a způsob zaplacení.

Zákoník práce

Důležitou změnou v Zákoníku práce je rozšíření možnosti zrušení právního vztahu založeného na DPP nebo DPČ (není-li tento způsob jinak sjednán) a to písemně:

 • dohodou ke sjednanému dni
 • výpovědí s 15 denní výpovědní dobou, která začíná dnem doručení
 • okamžitým zrušením

Kurzarbeit

Jedná se o novinku, která vychází ze systému, který takto funguje v Německu. Firmy nově kvůli nedostatku zakázek nebo přírodní pohromě už nebudou muset své zaměstnance propouštět, ale můžou jim nabídnout práci na zkrácený úvazek. Stát bude na jejich mzdy přispívat. Firmy by měly dosáhnout na tento příspěvek, pokud splní následující podmínky:

 • zaměstnavatel nebude moci zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20% stanovené týdenní pracovní doby
 • zaměstnanec bude pobírat minimálně 70% mzdy
 • během této doby nesmí dojít k rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost

Zaměstnavatel v tomto případě zaplatí 50 % mzdy a zbylých 20 % doplatí zaměstnanci stát. Výše příspěvku státu je omezena, maximálně je to 12,5 % z průměrné mzdy za první tři čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Podpora se bude podnikům vyplácet nejdéle půl roku s možností jednoho opakování. V odůvodněných případech může vláda stanovit delší dobu podpory.

Pro lepší orientaci v těchto změnách jsme pro Vás zpracovali přehlednou tabulku důležitých čísel, která se Vám pro zpracování mezd pro tento rok bude určitě hodit. Samozřejmostí je, že všechny legislativní novinky týkající se zpracování mezd jsou součástí mzdového systému DUNA MZDY. Verze pro letošní rok 2016.1.02 je určena všem uživatelům s platnou licencí pro rok 2016. Pokud zpracováváte mzdy pouze pro 1 - 2 zaměstnance, můžete si stáhnout bezplatnou TRIAL verzi.




« zpět na přehled článků
X