Účetní blog

Institut posečkání umožňuje odložení úhrady daně

Daňový řád za určitých okolností umožňuje posečkat s odvodem daně i její úhradu rozložit na splátky. Vysvětlíme, za jakých okolností lze institut posečkání využít.

Správce daně má pravomoc vydat rozhodnutí o posečkání úhrady daně na základě žádosti daňového subjektu, případně z úřední moci. Díky tomu lze odložit úhradu daně i jiných poplatků. Tohoto institutu může využít daňový subjekt v situacích, jenž by úhradou daně způsobily vážnou újmu.

 

Kdy lze žádost o posečkání platby daně uplatnit?

Daňový řád striktně vymezuje případy, kdy lze institutu posečkání využít. Tyto případy vymezuje v ustanovení § 156 daňového řádu. Daňový subjekt může zažádat o posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení na splátky:

  • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

 

Nárok není právně vymahatelný

Splněním výše uvedených podmínek nevzniká automatický nárok na posečkání. Ve věci oprávněně rozhoduje správce daně, který důkladně prozkoumává veškeré náležitosti podané žádosti. Přitom vždy sleduje primární cíl, kterým je výběr daně. Jestliže ze žádosti vyplývá budoucí výběr daně, zvyšuje se tím také pravděpodobnost udělení rozhodnutí o posečkání platby.

Podání žádosti ale není zdarma. Daňový subjekt musí počítat se správním poplatkem, který činí 400 Kč. Poplatek lze uhradit formou kolku, hotově na pokladně finančního úřadu nebo předem bankovním převodem.
« zpět na přehled článků
X