INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Účetnictví pro podnikatele

Modul Účetnictví je propojen s ekonomickými popř. skladovými moduly, odkud čerpá veškeré údaje za účelem zaúčtování dokladů do účetního deníku. Výstupem z Účetnictví jsou účetní výkazy potřebné pro daňová přiznání a další tiskové sestavy a výkazy o hospodaření firmy.

Jsou respektovány právní normy upravující účetnictví podnikatelů, tj. především Zákon o účetnictví a Vyhláška č. 500/2002 Sb., která podrobně upravuje některá ustanovení zákona přímo pro účetnictví podnikatelských subjektů.

Silné stránky

  • Účetní zápis vzniká automaticky na základě nadefinovaných předkontací

  • Informace o finančních stavech na účtech jsou vždy aktuální

shape

Soubor účtů

Jeho obsahem jsou vždy aktuální souhrnné finanční údaje zobrazené podle účtů definovaných v číselníku Účtová osnova. Jednotlivé účty je možné členit podle středisek. Ke každému účtu se zde zobrazuje počáteční stav, měsíční obraty Má Dáti a Dal, dopočítaný konečný stav a zůstatek v předchozím účetním období. Počáteční stav a zůstatek minulého období se doplní automaticky při zahájení nového účetního období dle období předchozího.

shape

Účetní výkazy

Základními účetními výkazy jsou Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát. Poskytují přehled o stavu aktiv a pasiv a nákladů a výnosů účetní jednotky. Lze je tvořit za celou firmu i za jednotlivá střediska, od počátku roku do zvoleného data, nebo za libovolně zadané období, zaokrouhlené na tisíce nebo v přesných částkách.

U výkazů zaokrouhlených na tisíce, které slouží jako přílohy k daňovému přiznání daně z příjmu, je k dispozici funkce na úpravu zaokrouhlovacího rozdílu v případě, že výsledek hospodaření se ve výkazech liší právě o tento zaokrouhlovací rozdíl.

shape

Principy účtování dokladů

Zaúčtování každého dokladu se provádí ve zdrojové evidenci, ve které je prvotní doklad pořízen (např. pokladní deník, vydané faktury atd.) a zůstává stále jeho součástí - viz. záložka Zaúčtování u dokladu. Tato záložka se naplní údaji v okamžiku prvního uložení dokladu a od tohoto okamžiku je přístupná pro prohlížení a další operace – např. rozúčtování na střediska. Oprava zaúčtování se provádí také jen na tomto místě. Údaje z této záložky tvoří řádky Účetního deníku!

Účtování dokladů je automatické, předpokladem je pouze správné nadefinování kontací Md/Dal v číselníku Dokladová řada.

shape

Účetní deník

Účetní deník představuje souhrn všech účetních zápisů z jednotlivých agend. Není možné zde doklady editovat ani zapisovat, to se děje v prvotních evidencích, takže slouží především k prohlížení účetních zápisů, a to ve formě výstupních sestav nebo na obrazovce pomocí vlastních výběrů a součtování. Zobrazit lze dvěma způsoby:

  • dokladově – každý řádek seznamu představuje jeden doklad s celkovou zaúčtovanou částkou, podrobnosti o zaúčtování se nachází na záložce Doklad
  • řádkově – všechny řádky zaúčtovaných dokladů jsou zobrazeny najednou
shape

Všeobecné účetní doklady

Slouží pro účtování operací, které svou povahou nepatří do žádné jiné agendy programu. Lze je využít např. pro účtování časového rozlišení, kurzových rozdílů, odpisů majetku, aktivace, oprav účtování dokladů apod. Pracují s měnou CZK.

Agenda má vazbu na přiznání k DPH a páruje se s pohledávkami nebo závazky.

Kromě ručně zapisovaných Všeobecných účetních dokladů (VUD) se zde evidují i účetní případy vznikající v programu automaticky (již zmíněné např. odpisy majetku, kurzové rozdíly apod.).

shape

Finanční analýzy

Tato volba umožňuje sestavení a vytvoření sestav, které slouží pro operativní rozhodování a plánování. K dispozici je Finanční analýza I. a II., které zobrazují vybrané podílové ukazatele pro hodnocení firmy. Hodnoty vstupních údajů se načítají automaticky z Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Často využívanou sestavou je Přehled hospodaření, která poskytuje souhrnný přehled a porovnání nákladů a výnosů v členění na účty. Je možné jej vytvářet za celou firmu, vybrané středisko, zakázku nebo aktivitu od počátku roku nebo za zvolené období.

X