INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Účetnictví pro nepodnikatelské subjekty

Produkt je přizpůsoben také pro nevýdělečné nebo příspěvkové organizace. Odlišnosti jsou v používané Účtové osnově a ve výstupech z účetnictví, tj. především ve výkazech a funkcích spojených s výkazy.

Popis v části Účetnictví pro podnikatelské subjekty je tedy obecně platný i pro ostatní uživatele.

shape

Odlišnosti v účetnictví nepodnikatelských subjektů.

Pro nevýdělečné organizace je k dispozici Účtová osnova, Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. v aktuálním znění.

Účetnictví příspěvkových organizací upravuje Vyhláška č. 410/2009 Sb v aktuálním znění. Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát lze jak tisknout, tak tvořit v XML tvaru pro elektronické a šifrované odesílání do systému účetnictví státu. Speciálním výkazem je tzv. Příloha č. 5, která je rovněž k dispozici. Její sestavení je kombinací ručního vyplnění a automatického načtení z účetnictví. Některé příspěvkové organizace mají povinnost sestavovat výkaz Pomocný analytický přehled (PAP), který je možné pořídit jako doplňkový modul.

X