INFO servis pro uživatele

DUNA OBCHOD

Zakázky

Umí na jednom místě sledovat a zobrazovat náklady na zakázky pořízené v dokladech skladové evidence, přijatých fakturách, pokladně, interních dokladech i mzdových závěrkách a příjmy z vystavených faktur či pokladny.  Modul ZAKÁZKY není obsažen ve variantě DUNA OBCHOD!!!

Silné stránky

  • Jednoduchý nástroj pro hlídání nákladů a příjmů jakéhokoliv typu zakázky či projektu

  • Okamžité a přehledné zobrazení všech dokladů vstupujících do zakázky

  • Sledování nákladů po obdobích

  • Rozsáhlé přehledové, vyhodnocovací sestavy a rozbory

Speciální funkce/vlastnosti

Jednoduché a přehledné zobrazení všech dokladů vztahujících se k zakázce, jak ze strany nákladů, tak ze strany výnosů, včetně zobrazení detailních informací k jednotlivým položkám.  

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Velkou výhodou modulu zakázky je začlenění a vazba na celkovou strukturu dokladů a možnost sledování celé zakázky od nabídky přes objednávku, rezervaci materiálu, až po její fakturaci včetně propojení a výstupů z účetnictví a finančních analýz.

shape

Zakázky

Modul zakázky je nástroj, který nám ohlídá nejen náklady a výnosy zakázek či projektů. Rozsah jeho využití je velmi široký, jak z hlediska typu zakázky, kde si můžeme představit zakázku typu opravy tiskárny, výstavby počítačové sítě, sledování vnitrofiremních nákladů, ve smyslu poskytnutí služeb, vzdělávací akce, či služby cestovních kanceláří, tak z hlediska účtování a kalkulací jednotlivých činností.

Díky svému širokému spektru nasazení dokáže být velmi individuální a specifický a přitom splňuje podmínku jednoduchosti a funkčnosti pro kalkulaci a sledování celkových i dílčích nákladů, příjmů a stavů zakázek či projektů. 

Samozřejmostí jsou rekapitulace a rozbory zakázek, jejich nákladů a výnosů z různých hledisek či sledování stavu pohledávek, termínů plnění, porovnání vůči plánu apod.

shape

Nákladovost zakázky

Při vyhodnocování nákladovosti vstupují do zakázek náklady realizované ve skladovém hospodářství a také přímé náklady z externích nákupů realizované například v účetní pokladně nebo evidované v závazcích. V neposlední řadě se do nákladů zařazují i mzdové náklady či jiné náklady z účetních dokladů. 

Zakázka kalkulace a rozpis nákladů

shape

Realizace zakázky, fakturace zakázky

Na druhé straně sledujeme výnosy a vazbu na fakturaci přímo z evidence zakázek nebo z odběratelských faktur ve vztahu k dané zakázce, včetně možností sledování průběžného plnění a fakturace. U malých zakázek vstupují do výnosů samozřejmě i přímé peněžní operace z účetní pokladny.

X