INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Závazky

Modul Závazky slouží k vedení evidence přijatých faktur, ostatních závazků, přijatých zálohových faktur, opakujících se plateb a evidence celních dokladů a sledování jejich zaplacení. Na základě těchto evidencí lze sestavit příkaz k úhradě a údaje z přijatých faktur, opakující se plateb a celních dokladů vstupují do zpracování daně z přidané hodnoty. Jednotlivé doklady se při zápisu do evidence mohou nechat ihned zaúčtovat.

Silné stránky

  • Práce s fakturami v libovolných cizích měnách

  • Možnost rychlého vytváření nových obdobných dokladů pomocí funkce Kopie záznamu

  • Propojení faktur s příjemkami pro kontrolu skladových záznamů

  • Automatický výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů a haléřového vyrovnání

  • Všechny informace o faktuře a navazujících operacích jsou dostupné z jednoho místa

Speciální funkce/vlastnosti

Automatické ověřování spolehlivosti dodavatelů - plátců DPH s českým DIČ v registru plátců DPH pomocí webové služby.

shape

Přijaté faktury

Tato volba slouží k vedení záznamů o přijatých fakturách s návazností na evidenci DPH, umožňuje sledovat jejich zaplacení a faktury zaúčtovat. Související funkce umí vypočítat kurzové rozdíly u cizích měn a další připravit příkazy k úhradě.

Údaje ke každé faktuře jsou přehledně uspořádány na záložkách. Seznam faktur obsahuje přehled zaevidovaných přijatých faktur setříděný podle interního čísla faktury. Setřídění seznamu podle jiného kritéria lze provést kliknutím myši na záhlaví příslušného sloupce.

Záložka Faktura je hlavní záložka s obecnými informacemi o přijaté faktuře – neboli hlavička faktury. Obsahuje údaje o dodavateli, variabilním symbolu, datumové položky (samostatně datumový údaj o uplatnění odpočtu), měnu, částku, nasměrování do DPH apod.

Záložka Rozpis slouží k podrobnému rozpisu faktury na základy a DPH. Obsahuje také souhrnné údaje o částkách k úhradě, zálohách, celkových částkách a provedených platbách, a to jak v Kč, tak případně i v cizí měně.

Záložka Řádky je určena k ručnímu pořízení řádků dokladu a je vhodné ji využít, potřebujeme-li rozepsat doklad na více zakázek, středisek, aktivit či účtů.

Na záložku Platby se automaticky zapisují všechny provedené úhrady k dané faktuře. Podmínkou je spárování faktury s provedenou platbou v agendě Bankovní výpisy, Pokladní deník nebo v Provedených zápočtech na základě uvedení variabilního symbolu. Při hromadném přihrávání plateb z internetového bankovnictví je k tomuto účelu určena funkce Saldokonto.

Záložka Pozastávky je k dispozici při zapnutí parametru Pozastávky v přijatých fakturách ve volbě Nastavení základní konfigurace - Pohledávky a závazky. Slouží k zapisování částek faktury s odlišnou splatností, které se jinak chovají při zahrnování do příkazu k úhradě, přípravy zápočtu a při platbě v pokladně nebo bance.

Na záložce Zálohy je možno připojit k přijaté faktuře platbu poskytnutou předem. Pořízení řádku zálohy lze provést buď ručním zápisem (nebude existovat vazba na danou zálohu v evidenci záloh) nebo automatickým výběrem příslušné zálohy ze seznamu v Evidenci záloh (automatická vazba zabezpečí čerpání zálohy v Evidenci záloh).

Náhledy obrazovek


seznam přijatých faktur záložka Faktura - obecné informace záložka Rozpis - přijatá faktura v CZK záložka Platby - přijaté faktury záložka Zaúčtování - přijaté faktury záložka Rozpis - přijatá faktura v CM


shape

Ostatní závazky

Evidence ostatních závazků slouží k zápisu jiných závazků, které není nutné zapisovat do evidence přijatých faktur a nevstupují do DPH. Jsou to např. odvody srážek z mezd pracovníků zdravotní a sociální pojišťovně, bankovní úvěry, odvody daní finančnímu úřadu atd.

shape

Evidence JSD

Tato volba umožňuje zápis celních dokladů při dovozech zboží, které jsou předmětem DPH, popř. spotřební daně nebo obsahují i clo. V evidenci funguje pro plátce princip zahrnutí daňové povinnosti i odpočtu daně do daňového přiznání k DPH, přičemž jen spotřební daň a clo se stanou závazkem vůči celnici. Pro neplátce je závazkem celá částka včetně DPH. V evidenci se sleduje jejich zaplacení a lze vytvořit příkaz k úhradě JSD a příslušné údaje zaúčtovat.

X