INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Pohledávky

Modul Pohledávky slouží k vedení evidence vydaných faktur, ostatních pohledávek, vydaných zálohových faktur a opakujících se plateb a sledování jejich zaplacení. Údaje z vydaných faktur a opakujících se plateb vstupují do zpracování daně z přidané hodnoty. Jednotlivé doklady se při zápisu do evidence mohou nechat ihned zaúčtovat.

Silné stránky

  • Práce s fakturami v libovolných cizích měnách

  • Možnost rychlého vytváření nových obdobných dokladů pomocí funkce Kopie záznamu

  • Automatický výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů a haléřového vyrovnání

  • Všechny informace o faktuře a navazujících operacích jsou dostupné z jednoho místa

  • Možnost zápisu pozastávek

Speciální funkce/vlastnosti

Je možné fakturovat pod jiným DIČ při registraci v jiném státě EU se sazbami daného státu EU a bez vlivu na české DPH.

K dispozici je tvorba upomínek se seznamem nezaplacených faktur odběratele a tvorba dokumentu k inventarizaci pohledávek.

shape

Vydané faktury

Agenda slouží k práci s již vystavenými fakturami ve volbě Fakturace nebo k přímému zápisu pohledávek na základě faktur vzniklých jiným způsobem (např. ručně nebo v jiném fakturačním software). Navíc lze vytvořit dva typy jednoduchých faktur – fakturu textovou a fakturu podle Jednoduchého ceníku popř. vyfakturovat jednoduché zálohové faktury.

Údaje ke každé faktuře jsou přehledně uspořádány na záložkách. Záložka Seznam obsahuje přehled zaevidovaných vydaných faktur v Pohledávkách a vystavených faktur ve Fakturaci, setříděný podle interního čísla faktury. Setřídění seznamu podle jiného kritéria lze provést kliknutím myši na záhlaví příslušného sloupce.

Hlavní záložka s obecnými informacemi o vystavené faktuře je záložka Faktura – neboli hlavička faktury. Obsahuje důležité datumové údaje – datum vystavení, splatnosti, uskutečnění plnění, datum účetního případu a příp. datum doručení u opravných dokladů (dobropisů), dále údaje o odběrateli, nasměrování do DPH a důležitý údaj o bankovním účtu firmy, který požadujeme pro platbu (natiskne se na faktuře).

Záložka Řádky slouží k vyjádření obsahu faktury a zobrazuje také souhrnné údaje o základech pro DPH, DPH, částkách k úhradě, zálohách, celkových částkách a provedených platbách v Kč nebo cizí měně i Kč.

Záložka Rozpis je určena pro vyplňování hodnot jednotlivých základů a DPH za doklad v případě, že jde o zápis pohledávek bez řádků.

Záložka Pozastávky je k dispozici při zapnutí parametru Pozastávky ve vydaných fakturách a slouží k zapisování částek faktury s odlišnou splatností, které se takto na faktuře natisknou a jinak se chovají při zahrnování do přípravy zápočtu a při platbě v pokladně nebo bance.

Na záložku Platby se automaticky zapisují všechny provedené úhrady k dané faktuře. Podmínkou je spárování faktury s provedenou platbou v agendě Bankovní výpisy, Pokladní deník nebo v Provedených zápočtech na základě uvedení variabilního symbolu. (Spárováním se rozumí propojení platby s fakturou pomocí vnitřní vazby, díky které se změněné údaje v zaevidované platbě vždy promítnou ve faktuře na této záložce).

Záložka Zdroje má informativní charakter a údaje na ní vznikají automaticky. Obsahuje informaci o typu faktury a odvolávky na případné zdrojové doklady, ze kterých konkrétní vydaná faktura vychází (tj. číslo dodacího listu, popř. více dodacích listů nebo číslo objednávky, zálohové faktury apod.).

Na záložce Zálohy je možné připojit k vydané faktuře přijatou platbu předem. Pořízení řádku zálohy lze provést buď ručním zápisem (nebude existovat vazba na danou zálohu v příslušné evidenci) nebo automatickým výběrem příslušné zálohy ze seznamu v Evidenci záloh (automatická vazba zabezpečí čerpání zálohy v Evidenci záloh).

Náhledy obrazovek


 Seznam vydaných faktur záložka Faktura - obecné informace záložka Řádky - vydané faktury záložka Pozastávky - vydané faktury záložka Zaúčtování - vydané faktury záložka Řádky - vydaná faktura v cizí měně


shape

Ostatní pohledávky

Evidence ostatních pohledávek slouží k zápisu pohledávek, které není nutné zapisovat do evidence vydaných faktur a nevstupují do DPH. Jsou to např. pohledávky u pracovníků z vyúčtování služebních cest, vratky daní od finančního úřadu atd.

Náhledy obrazovek


záložka Doklad - ostatní pohledávky


X