INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

DPH

Modul DPH obsahuje volbu pro tvorbu Přiznání k DPH, Archív podaných přiznání, možnost vytvoření Kontrolních hlášení, Evidenci záloh, agendu Samovyměření DPH.

Silné stránky

  • Samozřejmostí je tvorba Přiznání k DPH také v XML tvaru pro elektronické podání přes datovou schránku nebo portál Finanční správy.

  • Díky archívu podaných přiznání lze vytvořit přiznání jako Opravné nebo Dodatečné.

  • Automatické sestavení Souhrnného hlášení.

  • Přehledná a jednoduchá evidence Kontrolní hlášení. Vytvoření povinných výstupů v XML tvaru pro elektronické podání.

Speciální funkce/vlastnosti

Volitelná možnost zamykání dokladů za období, za které již bylo podáno Přiznání k DPH. Doklady se stanou nepřístupnými pro opravy, které by znamenaly změnu údajů vstupujících do DPH.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

V případě odvodové povinnosti DPH program po vytvoření daňového přiznání nabízí možnost okamžitého vyhotovení příkazu k úhradě s částkou vypočtené DPH k úhradě.

shape

Přiznání k DPH

Podklady pro přiznání bere program z jednotlivých prvotních evidencí - Pokladna, Pohledávky, Závazky, Všeobecné účetní doklady, Evidence záloh a evidence Samovyměření DPH. Do DPH vstupují finanční hodnoty za doklad jako celek (v rozdělení na základy a DPH podle sazeb), u vydaných faktur lze v určitých případech zahrnout samostatně jednotlivé řádky (např. dodání zboží x poskytnutí služby do EU).

shape

Archív podaných přiznání

Zpracované přiznání k DPH lze na dotaz uložit do Archívu podaných přiznání. Na základě uložených údajů je možné následně vytvářet opravná a dodatečná přiznání k již odevzdaným formulářům.

Náhledy obrazovek


Archiv podaných přiznání Detail dodatečného přiznání v archivu přiznání DPH Detail dodatečného přiznání v archivu přiznání DPH


shape

Evidence záloh

  1. Evidence záloh slouží především k zápisu plateb, zapsaných v Pokladním deníku nebo v evidenci Bankovních výpisů, které jsou přijaty před uskutečněním zdanitelného plnění a musí z nich být odvedena daň z přidané hodnoty a následně se budou odečítat v konečných fakturách k těmto zálohám - tzv. daňové zálohy. Protože Evidence záloh poskytuje podrobný přehled také o čerpání záloh, je vhodné sem zapisovat i zálohy, které se v okamžiku platby nezdaňují nebo platby, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené a do přiznání se musí dostat informace o jejich přijetí.
  2. Rovněž je tato evidence určena pro zápis vydaných záloh, ke kterým byly obchodními partnery vystaveny daňové doklady a na základě nich lze uplatnit nárok na odpočet DPH. Podobně jako v bodě 1. sem lze zapisovat i zálohy nezdaňované.

Údaje z Evidence záloh tedy v určitých případech vstupují do přiznání k dani z přidané hodnoty.

Čerpání záloh probíhá v okamžiku vyplňování záloh do faktur při jejich vystavování/zápisu do evidence. U konkrétní zálohy se zobrazí informace o jedné nebo více fakturách, ve kterých došlo k úplnému nebo částečnému odečtu dané zálohy.

shape

Samovyměření DPH

Potřebu této evidence vyvolal vstup ČR do Evropské unie, aby bylo možné uplatnit  nové principy  zdaňování v rámci zemí EU. V této evidenci je možné z jednoho dokladu za nákup vypočítat a uplatnit DPH jako daňovou povinnost a současně jako nárok na odpočet, tzn. zahrnout tutéž DPH na dvě různá místa ve formuláři daňového přiznání k DPH. Používá se při pořízení zboží z EU, poskytnutí služby osobou registrovanou v EU a při poskytnutí služby zahraniční osobou. Od dubna roku 2011 také pro přenesení daňové povinnosti pro tuzemské subjekty, které dodávají a nakupují zboží a služby podle § 92b – 92e zákona o DPH.

Zápis do evidence se provádí jednotlivě nebo pomocí hromadného vygenerování.

 

shape

Kontrolní hlášení

Je evidence, do které jsou automaticky generovány záznamy ze zdrojových evidencí, v nichž existuje zápis příslušných prvotních dokladů vstupujících do přiznání k DPH. Kontrolní hlášení se skládá z částí A.1.- A.5. (uskutečněná plnění) a B.1. - B.3. (přijatá plnění). Každá část se nachází na samostatné záložce, kde je možné doklady prohlížet popř. editovat. Výstupem z Kontrolního hlášení je XML soubor, který obsahuje informace o dokladech za zvolené období a slouží k odeslání elektronickou cestou na finanční úřad.

Vytvoření Kontrolního hlášení se provádí ikonou na ovládací liště. V dialogu zvolíte období, za které chcete KH vygenerovat a typ řádné/opravné/následné.

Pomocí tlačítka  se provádí kontrola formální správnosti (funguje v jednotlivých částech KH) a porovnání s přiznáním k DPH (funguje na záložce Seznam).

X