INFO servis pro uživatele

DUNA ÚČTO

Banka

Tento modul umožňuje evidovat příjmy a výdaje na bankovních účtech podle bankovních výpisů nebo na základě operací z internetového bankovnictví. Součástí agendy je Evidence provedených zápočtů a funkce Příprava zápočtů pro navrhování vystavených zápočtů. Údaje z evidence bankovních výpisů a evidence provedených zápočtů lze automaticky zaúčtovat a úhrady se také spárují, tj. propojí s pohledávkou nebo závazkem.

Silné stránky

  • Neomezené množství bankovních účtů

  • Možnost evidence bankovních operací v českých korunách i libovolných cizích měnách

  • Jednoduché napojení na kurzovní lístek cizích měn

  • Samozřejmostí je funkce pro tvorbu tuzemských nebo zahraničních příkazů k úhradě (v tištěné podobě nebo jako soubor pro internetbanking), popř. tuzemských příkazů k inkasu.

Speciální funkce/vlastnosti

Propojení (spárování) bankovních dokladů s příslušnou pohledávkou nebo závazkem, se kterými souvisí.

Možnost tvorby vstupu do elektronického bankovnictví, tj. tvorba souboru s příkazem k úhradě pro všechny tuzemské banky i zpracování výstupu z elektronického bankovnictví, tj. přihrání souboru s hotovým bankovním výpisem

Vítanou funkcí je zde webová kontrola spolehlivosti plátce a zveřejněného bankovního účtu při zpracování příkazu k úhradě.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Automatické zaúčtování bankovních operací s možností prohlížení vzniklého účetního zápisu rovnou z Evidence bankovních výpisů.

shape

Bankovní účty

Agenda obsahuje seznam používaných bankovních účtů firmy. Při zahájení práce s programem je v evidenci zaveden jeden vzorový účet v měně CZK, který je možné upravit podle potřeb. Lze založit neomezené množství dalších bankovních účtů, u účtů v cizí měně je potřeba uvést měnu z Kurzovního lístku. Pro každý účet se zde zadává údaj o počátečním stavu v Kč popř. cizí měně (při přechodu na další rok se již doplní automaticky), celkové příjmy, výdaje a konečný stav se dopočítají podle pohybů zapsaných v Bankovních výpisech. Seznam účtů je následně využíván např. při fakturaci, kde je možné vybrat pro konkrétní vydanou fakturu konkrétní účet, který se v hlavičce tištěné faktury uvede za účelem platby.

Náhledy obrazovek


Seznam bankovních účtů Detail bankovního účtu


shape

Bankovní výpisy

Zde se zapisují operace podle bankovních výpisů, popř. je lze přihrát z elektronického bankovnictví. Údaje ke každé operaci jsou přehledně uspořádány na záložkách. První záložka s názvem Seznam obsahuje všechny pohyby, které lze jednoduše seřadit nebo vybrat např. dle účtu, typu pohybu P/V, částky apod. Další záložka Karta zobrazuje podrobnosti zápisu, na kterém je pozice kurzoru – především částku, měnu, datum zaplacení, druh pohybu P/V, číslo výpisu, firmu, odvolávku na spárovaný závazek nebo pohledávku apod. Na další záložce s názvem Položky můžeme jednu částku výpisu rozepsat na více dílčích položek, např. při hromadné platbě více faktur na jednotlivé variabilní symboly. Na poslední záložce Zaúčtování (ve variantě Účetnictví) / Peněžní deník (u Daňové evidence) je k dispozici informace o zaúčtování v účetním deníku / zápisu v peněžním deníku – kontace MD/Dal / sloupec peněžního deníku s jednotlivými částkami a další vlastnosti (středisko, zakázka atd.).

Náhledy obrazovek


Seznam zápisů v bankovních výpisech Detail zápisu položky bankovního výpisu Zápis položky bankovního výpisu s více variabilními symboly


shape

Zápočty

V této volbě se nachází Evidence provedených zápočtů, která slouží pro zápis úhrad přijatých a vydaných faktur (také ostatních pohledávek a ostatních závazků) provedených formou započtení pohledávek vůči závazkům (vhodné u zápočtů vystavených vůči Vám obchodním partnerem).  Dále je zde funkce pro Přípravu zápočtu, která zápočet automaticky sestavuje  (vhodné u zápočtů vystavených Vámi). Evidence i Příprava zápočtů umožňují pracovat s Kč i cizími měnami. Úhrady se v evidenci zápočtů zaúčtují a spárují s odpovídající pohledávkou nebo závazkem.

Příprava zápočtu umožňuje mít rozpracováno několik zápočtů současně, a to s různými firmami i se stejnou firmou. Výstupem z přípravy zápočtu jsou tiskové sestavy ve formě korespondence pro obchodního partnera. Možnosti přípravy zápočtu jsou:

  • Automatické sestavení zápočtu - umožňuje načíst z evidence všechny přijaté a vydané faktury zvoleného obchodního partnera, které do okamžiku sestavení zápočtu nejsou zaplacené. Následně se zápočet ručně upraví tj.srovná na 0 podle potřeb
  • Ruční sestavení zápočtu - vkládání položek do zápočtu se provádí postupným výběrem dokladů z evidence nebo přímým zápisem

Při schválení a ukončení připraveného zápočtu lze spustit automatický zápis do Evidence provedených zápočtů.

shape

Příkazy k úhradě

V evidenci příkazů k úhradě (nazývané také kontejner příkazů) se shromažďují čekající platby odeslané z různých agend – z přijatých faktur, ostatních závazků, přijatých zálohových faktur nebo také např. dobropisy z pohledávek. Položky do příkazu je možné přidávat i ručním zápisem.Tyto čekající platby lze dále zpracovat dvojím způsobem:

  • vytisknout jako formulář příkazu pro banku
  • zpracovat do formátu pro internetové bankovnictví

Vítanou funkcí je zde webová kontrola spolehlivosti plátce a zveřejněného bankovního účtu. Kontrola se aktivuje automaticky při tisku příkazu nebo tvorbě elektronického souboru pro banku k datu tvorby příkazu.

X