INFO servis pro uživatele

DUNA PROFI

Daňová evidence

Modul Daňová evidence je určen pro fyzické osoby - živnostníky, kteří nemají povinnost vést podvojné účetnictví. Zobrazuje komplexně hospodaření firmy a poskytuje výstupy, které jsou potřebné pro stanovení základu daně podle Zákona o dani z příjmů. Je propojen s ekonomickými moduly, ze kterých čerpá veškeré údaje. Sleduje příjmy a výdaje v Peněžním deníku a majetek popř. závazky podle jednotlivých evidencí.

Silné stránky

  • Přehledy o příjmech a výdajích se počítají automaticky a jsou vždy aktuální

  • Přehledy o majetku a závazcích se počítají automaticky a členění odpovídá potřebám daňového přiznání pro FO

shape

Peněžní deník

Základní agenda - Peněžní deník - je tvořena řádky a sloupci. Řádky představují jednotlivé doklady, sloupce pak druhy příjmů a výdajů v členění na zdanitelné, nezdanitelné a ostatní (příjmy z kapitálového majetku, příjmy/výdaje z pronájmu, ostatní příjmy a výdaje).

shape

Přehled příjmů a výdajů

Obsahuje aktuální informace o výši uhrazených příjmů nebo výdajů (dále P/V) v členění na sloupce Peněžního deníku. Přehled je úzce spojen s ekonomickým číselníkem Definice příjmů a výdajů, který slouží pro nadefinování potřebných sloupců. Korunové údaje se počítají automaticky na základě zápisů v Peněžním deníku a zobrazují se součtově za jednotlivá období 01-12 a kumulované od začátku do konkrétního období. V položce Očekáváno je zobrazena hodnota neuhrazených příjmů/výdajů z pohledávek/závazků, které čekají na zaplacení a až potom budou započítány do konkrétního příjmu/výdaje. Pro tisk je k dispozici sestava Výkaz příjmů a výdajů, která je členěna na zdanitelné P/V, nezdanitelné P/V a ostatní a vypočítá rozdíly příjmů a výdajů.

shape

Přehled majetku a závazků

Obsahuje informace pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Stav na začátku období je vyplněn podle údajů z minulého období. Stav na konci období se načítá aktuálně podle údajů z evidencí takto:

  • Hmotný majetek – zůstatkové ceny zařazeného majetku v modulu Majetek
  • Peněžní prostředky v hotovosti – aktuální zůstatky všech pokladen a valutových pokladen
  • Peněžní prostředky na bankovních účtech – aktuální zůstatky všech bankovních účtů
  • Zásoby – aktuální údaje ze skladových karet v modulu Sklady a výkony
  • Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček – aktuální hodnoty podle evidencí Vydaných faktur a Ostatních pohledávek
  • Ostatní majetek – zůstatkové ceny zařazeného majetku, který má nadefinování do tohoto řádku
  • Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček - aktuální hodnoty podle evidencí Přijatých faktur a Ostatních závazků
  • Rezervy – volná položka, která se nenačítá z evidence

K dispozici je tisková sestava Výkaz o majetku a závazcích, kterou lze tisknout za celou firmu nebo podle středisek s možností zaokrouhlení na celé koruny a tisíce nebo nezaokrouhleně. Údaje se natisknou vždy jako aktuální podle stavu v evidenci.

shape

Nepeněžní operace

Slouží pro zápis operací, které svou povahou nepatří do žádné jiné agendy programu a neprobíhá u nich pohyb peněz, ale přitom tvoří příjmy nebo výdaje poplatníka s daňovou evidencí. Lze je využít např. pro zápis časového rozlišení, tvorby rezerv, kurzových rozdílů, odpisů majetku apod.

X