INFO servis pro uživatele

DUNA DENTA

Kartotéka pacientů

Kartotéka pacientů slouží k zařazení nového pacienta nebo vyhledání existujícího pacienta dle libovolného údaje s následnou možností zobrazení a oprav dalších pacientových záznamů.

Můžete provést zápis textu vyšetření pacienta do chorobopisu nebo vytvořit účty pro zápis provedených výkonů a vydaných léků, které slouží jako podklad pro vytvoření dávek pro pojišťovnu či vytisknout stvrzenky anebo naplnit údaji o pacientovi různé formuláře.

Silné stránky

 • Přehledné vedení kartotéky pacientů včetně kontroly rodného čísla

 • Možnost práce více lékařů se společnou kartotékou

 • Jednoduché vedení zdravotnické dokumentace, tisk chorobopisu, lékařských zpráv, poukazů na O/V

 • Elektronické podepisování denních záznamů v chorobopise

 • Nastavení různých přístupových práv různým uživatelům

 • Uložení libovolného souboru z počítače, z webu či ze skeneru přímo na kartu pacienta

 • Grafické znázornění stavu chrupu a návrhu jeho ošetření

 • Založení parodontologické karty se zápisem naměřených hodnot

 • Sestavení a vytištění laboratorního štítku a jeho kalkulaci

 • Generování e - neschopenek i tisk formulářů HPN, HOL, Žádostí o udělení různých souhlasů a Potvrzení o trvání DPN

 • Sdílený lékový záznam pacienta

 • Elektronické vystavení receptu včetně možnosti odeslání identifkátoru eR na mobil nebo e-mail pacienta

shape

Karta pacienta

Karta pacienta Vám umožní nejen detailnější popis osobních údajů o pacientovi, ale také o jeho nemocech, úrazech a vyšetřeních. Ke každé kartě pacienta si můžete připojit přílohy, například pro potřebu uložení rentgenového snímku pacienta nebo záznamu vyšetření jiného lékaře, případně  výsledku z laboratoře.

Přílohou  může být :

 • existující soubor na disku
 • adresa webové stránky nebo přímo její obsah
 • soubor načtený ze skeneru
 • data uložená ve schránce Windows

Program podporuje několik externích RVG. Díky tomu není nutné nového pacienta zakládat dvakrát v obou programech ani již existujícího pacienta hledat ve dvou kartotékách. Vždy se pacient založí nebo najde v kartotéce programu Duna  a poté se vyvolá daný externí program ikonou pro propojení. V Nastavení programu – Definice externích zařízení je možné z předdefinových zařízení vybrat pouze ty, které v ordinaci reálně existují. 

shape

Chorobopis

Zápis ošetření je jednoduchý textový zápis, který  obsahuje:

 •  datum (přiřazuje se automaticky při novém zápisu, dále jej není možno již opravovat)
 •  text ošetření (možno zapsat libovolně dlouhý text)

Při tisku chorobopisu si můžete zvolit, zda budete tisknout jen aktuální  dekurz nebo vytisknete úplně všechny záznamy ošetření daného  pacienta případně zvolíte záznamy jen za určité období.

Jednotlivé záznamy v chorobopise můžete elektronicky podepsat. Tlačítko pro e-podpis má dva stavy nebo . Bílé znamená, že záznam ještě nebyl podepsán, modré, že již podepsán je. Stisknutím modrého tlačítka se provádí verifikace podpisu. Program vypíše oznámení, jakým certifikátem byl záznam podepsán a překontroluje jeho platnost. Při podpisu dojde automaticky k zamčení denního záznamu.

Podepisovat lze certifikátem z úložiště Windows nebo vyexportovaným certifikátem do souboru (s příponou .pfx). V tomto případě je navíc chráněn i heslem. Certifikát musí být vydán Certifikační autoritou a musí mít kromě veřejné části také soukromý klíč. Jiným typem certifikátu není možné záznamy v chorobopise podepisovat.

Z denního záznamu chorobopisu, z anamnézy, případně kombinací obou údajů můžete naplnit a vytisknout tyto formuláře: Výměnný list, Poukaz na V/O a Lékařská zpráva. U vybraných formulářů si uživatel může zvolit, zda tisknout na volný list papíru nebo do předtištěného formuláře, případně i typ formuláře SEVT, DITIS nebo ASKER.

Náhledy obrazovek


E-podpis Verifikace e-podpisu Žádanka o laboratorní vyšetření


shape

Účet pro ošetření pacienta

Účet pacienta  je určen pro zápis provedených výkonů a vydaných léků, které  pak slouží jako podklad pro vytvoření dávek pro pojišťovnu. Zápis provedených výkonů je velice jednoduchý, ale program při něm provádí ještě spoustu navazujících kontrol a výpočtů, např.

 • kontrolu kódů na příslušné číselníky VZP 
 • automatické dosazení hodnot bodů s přepočtem dle zadaného počtu vykázání,
 • výpočet korunové hodnoty bodů

nebo

 • automatické přidání dalšího výkonového kódu
 • doplnění diagnózy k výkonům
 • kontrolu četnosti vykázání kódu

máte-li v uživatelském nastavení či číselnících programu nastaveno. U vybraných kódů se provádí i automatická kontrola na věk pacienta, program upozorní, že chcete pořídit výkon, který neodpovídá věku pacienta.

Náhledy obrazovek


Hlavička účtu Výkonové řádky účtu Lékový řádek účtu Kontrola životnosti kódu Nastavení četnosti vykazování kódu


shape

Zubní kříž

Zubní kříž slouží ke grafickému znázornění stavu chrupu a návrhu jeho ošetření. Jednoduchým nastavením textu přenášeného do chorobopisu a výkonového kódu zapisovaného na účet pacienta u každé zubní značky jej můžete využívat také ke zjednodušení práce při zápisu ošetření. Jednou zubní značkou tak můžete současně provést zápis do tří různých evidencí pacienta.

U zubního kříže se zobrazuje Index kazivosti zubů. KPE je součet zubů postižených kazem, opatřených plombou či zubů extrahovaných. Pro výpočet indexu kazivosti byl použit nejrozšířenější vzoreček v % a to IK = (KPE/32) × 100.

Náhledy obrazovek


Zubní značky Zubní značka - detail Zubní kříž


shape

Recepty

Jednoduše z číselníku vyberete lék nebo zdravotnický materiál a vytisknete pacientovi Recept. Nejenže si tiskovou šablonu můžete upravit dle typu Vaší tiskárny, ale můžete tisknout buď do předtištěného formuláře receptu nebo na bílý list papíru. Po tisku receptu dochází automaticky k jeho přepisu do Chorobopisu pacienta.

Další možností  je vystavení elektronického receptu přímo z programu. Stačí jen mít přihlašovací údaje a certifikát ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které Vám umožní přístup do Centrálního úložiště eReceptů a osobní kvalifikovaný certifikát, kterým "podepíšete" vystavený recept. Identifikátor eR (ve formě čárového nebo QR kódu) můžete pacientovi vytisknout nebo odeslat mailem nebo poslat na mobil pomocí sms zprávy.

Náhledy obrazovek


Formulář receptu Evidence receptů Přepis receptu do chorobopisu


shape

Výsledky laboratorních a odborných vyšetření

Na této záložce můžete zapisovat výsledky laboratorních a odborných vyšetření pacienta. Uvádí se datum zápisu, druh vyšetření (dle číselníku Druhy lab. a ostatních vyšetření), kdo vyšetření provedl a kdy bylo provedeno. Zapsané výsledky je možno pomocí tlačítka přepsat do aktuálního záznamu v chorobopise.

Zobrazí se zde i výsledky dodané z laboratoří, RTG, chirurgie atp. ze souborů ve formátu XML v datovém standardu Ministerstva zdravotnictví ČR DASTA DS3 nebo DS4 načtené v programu.

 

shape

HPN, HOL, ZOL

Tři záložky, které se týkají "neschopenek". První je určena pro Hlášení vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN), pro Potvrzení o trvání DPN a pro ukončení Hlášení DPN, druhá pro všechny typy  Hlášení ošetřujícího lékaře

 • jiná adresa pobytu v době pracovní neschopnosti
 • zrušení nebo povolení vycházek
 • změna diagnózy
 • porušení léčebného režimu
 • předání pacienta do péče jinému lékaři
 • předání k hospitalizaci
 • převzetí pacienta do péče

Třetí záložka slouží pro vytvoření Žádostí k neschopenkám, které lze elektronicky odeslat na ČSSZ přímo z programu DUNA. Jsou to :

 • Žádost o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti 
 • Žádost o udělení souhlasu k uznání DPN v období 7 dnů po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění
 • Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce
 • Žádost o udělení souhlasu ke změně pobytu v době DPN z důvodu pobytu v cizině

Nové HPN může být ve formátu e-Neschopenka nebo ruční neschopenka. Elektronickou neschopenkou získává ošetřující lékař několik výhod :

 •  nemusí vyzvednávat papírové formuláře na OSSZ a uchovávat je pod zámkem v ordinaci
 •  nemusí ručně vyplňovat papírové formuláře Dočasné pracovní neschopnosti
 •  většinu předávaných dat  získává z evidence v programu, není třeba je opakovaně opisovat
 •  nemusí doručovat papírové hlášenky osobně nebo poštou na OSSZ
 •  může sledovat výsledek zpracování elektronicky odeslaných dílů RDPN

Jedním tlačíkem B2B lze vytvořit z pořízeného HPN, HOL nebo ZOL soubor ve formátu .xml  a odeslat na portál ČSSZ ke zpracování.

Předpokladem pro využívání e-Podání je přidělení čísla IČPE Českou správou sociálního zabezpečení a zavedení ošetřujícího lékaře do registrační databáze ČSSZ s oprávněním zasílat formuláře elektronicky. IČPE bude sloužit pro automatické generování čísla Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

IČPE lze získat pro všechna pracoviště, kliniky nebo oddělení společně, pokud mají shodné sídlo se sídlem poskytovatele zdravotních služeb nebo pro každé pracoviště či lékaře  samostatně. Zásadní je vždy místo výkonu práce ošetřujícího lékaře

Toto přidělené IČPE stačí uložit do základní konfigurace programu a  pokud máte certifikát SUKLu (který určitě kvůli vystavování eReceptů již máte), můžete začít pořizovat e-Neschopenky.

.

 

 

Náhledy obrazovek


Ruční nebo e - neschopenka ?


shape

Sdílený lékový záznam pacienta

Jedno tlačítko v kartotéce umožní nasdílet lékařům informací o tom, jaké léky pacient užívá, za podmínky, že pacient nevyjádřil nesouhlas se sdílením svého lékového záznamu.

Lékový záznam pacienta zpřístupní ošetřujícímu lékaři pacienta všechny jeho předepsané a vydané recepty. Lékař tak může předejít duplicitnímu užívání léčiv se stejnou nebo podobnou léčivou látkou a zabránit nežádoucím kombinacím léků, které by mohly poškodit zdraví pacienta.